Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs säännöt

Säännöt on hyväksytty Lapin Vihreiden kevätkokouksessa 24.3.2018 ja PRH on hyväksynyt ne 16.5.2018 diaarinumerolla 2018/511993Y.

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs. Sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toimialue Lapin vaalipiiri. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton sääntöjen mukaisena piiri-järjestönä toimialueellaan. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Piirijärjestön tarkoituksena on
• edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
• toimia puolueen paikallisyhdistysten yhteistyöelimenä Lapissa
• tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Lapin vaalipiirinalueella

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö
• asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaat puolueen listalle toimialueellaan
• vastaa puolueen eduskuntavaalikampanjasta vaalipiirissä
• nimeää puolueen ehdokkaat vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin
• tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja koordinoi niiden yhteistyötä
• vastaa tiedonkulusta jäsenyhdistystensä ja puolueen välillä sekä piirijärjestön sisällä
• tekee aloitteita ja kannanottoja
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia
• järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
• päättää luottamushenkilömaksun perimisestä vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin valituilta
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
• järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
• harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

 

3. Jäsenet

Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä Lapin vaalipiirin alueella toimiva rekisteröity yhdistys,
• jonka jäsenet ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa,
• joka haluaa osallistua puolueen ja piirijärjestön toimintaan,
• joka hyväksyy puolueen ja piirijärjestön tarkoituksen ja säännöt ja
• joka on hyväksytty puolueen jäseneksi.

Piirijärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta piirijärjestön kokous.

 

4. Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallituk-selle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirijärjestön kokouksessa merkittä-väksi pöytäkirjaan.

Piirijärjestön kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmis-töllä, jos jäsenyhdistys
• on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on piirijärjestöön liittymällä sitoutunut tai
• on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella vahingoittanut piirijärjestöä tai puoluetta tai
• ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenyhdistys, joka on erotettu puolueesta, on erotettava myös piirijärjestöstä.

 

5. Jäsenmaksu

Piirijärjestö voi periä jäsenyhdistyksiltään vuotuista jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää piirijärjestön syyskokous.

 

6. Piirihallitus

Piirijärjestön asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä viidestä yhdeksään muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen koosta päättää piirijärjestön syyskokous.

Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Piirihallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintää käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

Sama henkilö voi toimia piirihallituksen varsinaisena jäsenenä enintään neljä täyttä toimikautta peräkkäin. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta sama henkilö on toiminut hallituksen jäsenenä, hänet voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kuudeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt.

Piirihallitus päättää talousarvion puitteissa myös piirijärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työehdoistaan.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheen-johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Piirijärjestön nimen kirjoittaminen

Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen piirijärjestön kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuk-sensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta piirihallitukselle.

 

9. Piirijärjestön kokoukset

Piirijärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Piirijärjestön kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa piirihallituksen määräämänä päivänä.

Piirijärjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun piirijärjestön kokous niin päättää tai kun piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) piirijärjestön jäsenyhdistystä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

10. Piirijärjestön kokousten koollekutsuminen

Piirijärjestön kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

11. Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa

Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjä-senmäärän mukaan seuraavasti:

• yhdistyksellä, jolla on 1 – 10 jäsentä, on yksi ääni
• yhdistyksellä, jolla on 11 – 20 jäsentä, on 2 ääntä
• yhdistyksellä, jolla on 21 – 30 jäsentä, on 3 ääntä
• tästä eteenpäin jäsenyhdistys saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 30 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.

 

12. Päätöksenteko piirijärjestön kokouksessa

Piirijärjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Piirihallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä vain yksi paikka.

Hallituksen muut jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla ehdokasparien välillä; ehdokaspari koostuu aina ehdokkaasta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja ehdokkaasta hänen henkilö-kohtaiseksi varajäsenekseen.

Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä useita paikkoja. Jos vaalissa ei valita henkilökohtaisia varajäseniä, suoritetaan vaali ehdokasparien sijasta yksittäi-sten ehdokkaiden välillä.

Suhteellinen vaali toteutetaan seuraavasti:
1. Äänestäjä merkitsee vaalilippuunsa enintään niin monta ehdokasta tai ehdokasparia kuin on täytettäviä paikkoja.
2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas tai ehdokaspari saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.
3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden tai ehdokasparien saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

 

13. Piirijärjestön kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös piirijärjestön kokouksessa:
• ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleihin siltä osin kuin ehdokasasettelua ei päätetä puolueen sääntöjen mukaisessa jäsenäänestyksessä
• piirijärjestön äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
• ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri)

Piirijärjestön kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellämainituissa asioissa piirihallitukselle.

 

14. Varsinaiset kokoukset

Piirijärjestön kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirijärjestön syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
2. päättää joka vuosi hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalle toimikaudelle
3. valita joka vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet
4. valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
5. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirijärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

15. Sääntöjen muuttaminen ja piirijärjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta on tehtävä piirijärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan puolueen hyväksyntä.

Piirijärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat puolueen käytettäväksi piirijärjestön tarkoituksen edistämiseen.